Wat is spel?

Het is een zonnige dag in het park. Iedereen is naar buiten, de zon tegemoet. Een gezin is neergeploft op een picknickkleed, twee jongens ketsen omstebeurt stenen over het wateroppervlak, een dame jogt op rap tempo over het zandpad, een kleine en grote hond jagen elkaars staart achterna en op een bankje scheppen twee ouderen op over wie de grootste vis kan vangen.

Er wordt overal gespeeld

Als je het Johan Huizinga vraagt, is iedereen op deze zomerdag in het park aan het spelen. Johan was een Nederlandse cultuurfilosoof en antropoloog in de jaren 30 die als grondlegger van het definiëren van spel wordt gezien. In zijn boek “Homo Ludens. Proeve eener bepaling van het spel-element der cultuur”, dat inmiddels als basisboek dient voor dit onderzoeksgebied, ligt hij die gedachte toe. Zo zijn de honden in het park niet domweg aan het jagen, maar zijn er ‘spelregels’ dat ze elkaar zachtjes happen en niet doorbijten. Ook de twee jongens spelen. Het gooien van stenen op het water is vermakelijk, maar draagt niet bij aan hun primaire levensbehoeften, aan het overleven of in leven blijven.

Huizinga stelt dat spel in het hart van de natuur zit verweven: “Het spel is iets meer dan een louter physiologisch verschijnsel of physiologisch bepaalde psychische reactie. Het overschrijdt als zoodanig de grenzen van zuiver biologische of althans zuiver physische activiteit. Het spel is een zinrijke functie. In het spel ‘speelt’ iets mee, wat buiten de onmiddellijke zucht tot levensbehoud uitgaat, en in de handeling een zin legt.” (Huizinga, 1938 1)Huizinga, J. (1938, 1ste druk 1950). Homo ludens. Proeve eener bepaling van het spelelement der cultuur. Amsterdam: Atheneum Boekhandel Canon. http://dbnl.nl/tekst/huiz003homo01_01/huiz003homo01_01.pdf)

Een definitie

Is alles dan een spel? Als er nu twee professionele vissers op het bankje hadden gezeten, en met elkaar discussieerden over hun viskunsten, is dat dan ook spelen? Het liefst hebben we handvatten, een definitie, om te herkennen wat spel is en wat niet. De Nederlandse Huizinga, de Russische Lev Vygotsky, de Franse Roger Caillois en de Amerikaanse Kenneth Rubin2)Rubin, K.H. & Bukowski, W. M. & Parker, J. G. (2006) Handbook of Child Psychology. https://www.researchgate.net/publication/228017617_Handbook_of_Child_Psychology hebben voor hun onderzoek daarom allemaal hun eigen definitie van ‘spel’ gegeven. De Amerikaanse Peter Gray heeft ze in 2013 naast elkaar gelegd en op basis daarvan een nieuwe definitie voor ‘spel’ of ‘speels’ geschreven.

“Play is an activity that is self-chosen and self-directed (1); intrinsically motivated (2); guided by mental rules (3); imaginative (4); and conducted in an active, alert, but relatively non-stressed frame of mind (5).” (Gray, 2013 3)Gray, P. (2013) Definitions of Play. Scholarpedia, 8(7):30578., revision #132587)

1. Self-chosen and self-directed

Het gaat hier om het feit dat de speler de vrije wil heeft om deel te nemen aan en te stoppen met het spel. En niet alleen of je speelt, maar ook hoe je speelt. Wat je stijl is en hoe je met de spelregels omgaat. Dat slaat op ‘self-directed’. Je hebt vrijheid in het spel. Ook al is er bij sommige spellen sprake van een leider, dan is deze altijd aangesteld door de spelers en staat deze ten dienste van het spelverloop. Deze zal zijn macht niet misbruiken, omdat de spelers anders de vrijheid van het ‘stoppen’ aangrijpen – herkenbaar als “A B C, ik kap ermee” – en daarmee het spel vervalt.

2. Intrinsically motivated

De motivatie om te spelen komt niet van buitenaf. Het komt van binnenuit. Meer nog: het spelen heeft geen doel. Het spelen zelf is het doel. Men doet saai werk voor geld, rent weg voor een tijger en krabt als hij jeuk heeft. Maar zonder geld, tijger of jeuk zou men niet werken, rennen of krabben. Bij spelen is dat wel zo. Een noot: wanneer de spelers deelnemen omdat zij uit zijn op de trofee, de beloning, dan zijn zij niet werkelijk aan het spelen. Er is in de natuur een onderscheid te maken tussen competitie en spel (Bekoff & Byers, 1998 4)Bekoff, M. & Byers, J. A. (1998). Animal play: evolutionary, comparative, and ecological perspectives. Cambridge, UK: Cambridge University Press. https://books.google.nl/books/about/Animal_Play.html?id=jkiTQ8dIIHsC ). Het leiderschap van een roedel wolven wordt verworven door gevechten, terwijl stoeien slechts vermakelijk is. Bij mensen is dat onderscheid minder duidelijker. Spel en beloning overlappen elkaar vaker. Dit komt omdat mensen beloftes kunnen maken. Denk bijvoorbeeld aan de weddenschappen in de kroeg, waarbij de verliezer een rondje moet geven.

3. Guided by mental rules

Vooral Vygotsky (1978) gaat op dit punt in. “A child’s greatest self-control occurs in play.” en “At every step the child is faced with a conflict between the rules of the game and what he would do if he could suddenly act spontaneously” 5)Vygotsky, L. S. (1978). The role of play in development. Cambridge, MA: Harvard University Press. http://www.colorado.edu/physics/EducationIssues/T&LPhys/PDFs/vygot_chap7.pdf . Spel is dus vrijwillig, maar is niet ongestuurd. De structuur van het spel komt vanuit de speler zelf (soms tijdens het spelen) of vanuit andere spelers (bij sociale multiplayer spellen). Wat die regels precies zijn, verschilt per soort spel. Dit kunnen afspraken in handelingen zijn, maar ook dat elke speler “in zijn rol” moet blijven of “elkaar niet bezeert”. De mentale regels zijn daarbij wel flexibel en geven ruimte voor creatieve invulling. Een spel waarbij elke handeling een vooraf afgesproken regel is, komt volgens Peter Gray meer in de buurt van een ritueel.

4. Imaginative

Een spel is altijd in meer of mindere mate gedistantieerd van de ‘echte wereld’. Een stoeipartij is een denkbeeldig gevecht, niet een echte strijd om leven en dood. Het spelen van Risk gaat immers ook niet om het uitdenken van oorlogsstrategieën, maar om het denkbeeldig creëren van een wereldmacht. Huizinga en Vygotsky hebben hier hun blik op laten schijnen. Vygotsky noemt, rond dezelfde uitspraak over mental rules, dat het solo-spel van kinderen vaak het omgekeerde van hun wereldse handelingen bevat. In hun spel is een snoepje giftig en oneetbaar. Dit is ook terug te zien in het programma ‘Het geheime leven van 4-jarigen’ waar kinderen beslist niet van de taart in het midden van het lokaal mogen eten (EO, 2017 6)Evangelische Omroep (2017) Het geheime leven van 4-jarigen. https://www.npo.nl/het-geheime-leven-van-4-jarigen/VPWON_1265012 ). De oplossing voor hun drift is het spelen van een denkbeeldig spel waarbij de taart een museumstuk is dat schoongehouden moet worden met een plumeau. Huizinga bekijkt de distantie bij spel voornamelijk door zijn culturele bril. De alternatieve realiteit van spel is volgens hem de motor voor culturele innovaties en ontwikkelingen. De ‘ruimte’ van spel buiten het dagelijks leven zorgt voor creatieve vrijheid die niet gebonden is aan de verwachtingen en taken van alledag.

5. Conducted in an alert, active, but relatively non-stressed frame of mind

De bovenstaande vier punten zorgen voor dit laatste vijfde punt. Wanneer een speler meedoet aan een spel, wordt van hem gevraagd om een cognitief actieve houding aan te nemen. Dat is nodig om de fantasiewereld te begrijpen, de mentale regels die daar gelden te handhaven, maar ook om creatief mee om te gaan. Het moeten zoeken naar creatieve oplossingen voor die mentale regels, die begrenzingen, is het verzadigende effect van spel voor de hersenen. Dat is volgens neuroloog Erik Scherder (2014 7)Scherder, E. (2014). Laat je hersenen niet zitten. ISBN: 9789025304522 ) immers waar spel om gaat: het houdt de hersenen actief door het brein te stimuleren en trainen. Zo dienden de respondenten na 6 – 15 minuten in een lege kamer te zitten, zichzelf al een elektrische schok toe om de verveling van de hersenen tegen te gaan (Wilson, 2014 8)Wilson, T. D. (2014). Just think: The challenges of the disengaged mind. Science vol 345. http://science.sciencemag.org/content/345/6192/75/tab-pdf). Het non-stressed kunnen spelen is een bijkomend effect van de distantie van het spel. De keuzes die de speler in het spel maakt, hebben geen directe gevolgen voor zijn/haar leven. Daarbij zorgt de mentale aanwezigheid bij het spel, ook wel ‘flow’ (Csikszentmihalyi, 1990), voor alertheid en afname in besef van zichzelf en de tijd. Die psychologische staat is perfect voor creativiteit en het leren van nieuwe vaardigheden.

Verschillende soorten spel

Nu weten we wat spel is en wat niet. Maar we kunnen een stap verder gaan. We kunnen proberen de vormen van spellen die er zijn te groeperen. Roger Caillois en Edith Vermeer hebben dat geprobeerd. Caillois heeft vier categorieën bedacht: agôn, alea, mimicry en ilinx (Caillois, 1958). Dit gaat over het spel van competitie, het kansspel, het rollenspel en het spel van risico’s opzoeken voor de kick. Ook Edith Vermeer maakte onderscheid in vier spelcategorieën bij voornamelijk kinderen: sensopathisch, hanterend, esthetisch en verbeeldend spel (Kwakkel-Scheffer, 2006 9)Kwakkel-Scheffer, J.J.C. (2006). Het belang van spelen op school. In  Puur plezier op de basisschool (pp. 13-26). Leuven: Acco.). Dit gaat over het prikkelen van je zintuigen, interactie hebben met objecten, iets maken met het oog op esthetiek en het fantasierijke rollenspel. Hieronder staat een poging van Lennart Klein tot het opnieuw classificeren van spelen, met het oog op de motivatie om deel te nemen aan het spel. De twee onderzoekers zijn daarbij als uitgangspunt genomen.

Motivatie voor spel (Klein, 2017)

Klein Caillois Vermeer
Uitdaging agôn hanterend spel
Nieuwsgierigheid alea
Ontvluchten mimicry verbeeldend spel
(Nieuwe) ervaring ilinx sensopathisch spel
Creatie esthetisch spel

Vals spel

Koning Knoet de Grote was koning van Engeland, Denemarken en Noorwegen in 990 na Christus. Zoals beschreven in een oud boek uit Stockholm, stonden hij en zijn hof bekend om het fanatiek spelen van schaak en dobbelspellen. Op een dag ontving hij Graaf Ulf Thorgilsson, graaf van Denemarken, aan zijn schaaktafel. Het duurde niet lang of de koning deed een valse zet, waarop de graaf reageerde met het afnemen van een paard van de koning. Dat stond de koning niet toe, zette zijn stuk terug en stond erop dat hij als koning andere regels mocht toepassen. Graaf Ulf liet niet over zich heen lopen, wierp het bord omver en vertrok richting de deur. “Ulf, thou coward, dost thou flee?”, riep de koning hem na en nog diezelfde avond gaf hij het bevel om Ulf te laten vermoorden 10)Kling & Horwich (1852). Chess Player, Volumes 1-4. Londen: R. Hastings. www.books.google.nl/books?id=KvgBAAAAYAAJ.

Vals spel zegt veel over het spelen zelf. Want wat zorgt ervoor dat spelers het spel blokkeren, ontwijken of beter presteren dan ze kunnen? Allereerst zal er geen cognitieve beloning – zoals uitdaging, verbazing, fantasie, ervaring of creatie – voor het spelen moeten zijn. Daarentegen is er competitie (agôn, volgens de typering van Caillois) en ligt de motivatie buiten het spel. Verliezen is geen optie. Winnen geeft voldoening. Het hacken van een gokmachine gaat bijvoorbeeld om het winnen van geld. Niet om 3 gelijke stukjes fruit die willekeurig naast elkaar verschijnen. Ook ging het schaakspel tussen de koning en de graaf niet om het spel, maar om de machtsverhouding.

Bij zowel solo als social play (waarbij andere spelers betrokken zijn) is vals spel dus te vinden. Het niet houden aan de (mentale) regels van het spel kan bij social play, zoals eerder genoemd, leiden tot afhakende medespelers. Evenals graaf Ulf die wegliep. Daarom is de kunst van het valsspelen het verborgen houden van de illegitieme daad. Denk bijvoorbeeld aan de mechanische Turk uit 1769. Een schaakrobot die het van de beste schakers op aarde kon winnen. Dit spel was een uitdaging (of agôn, zoals Caillois het typeert). Het doel was het verslaan (en wellicht ontmaskeren) van deze ‘mechanische’ schaakspeler. Tussen 55 jaar lang is de goocheltruc op tournee geweest voordat het vals spel werd ontmaskerd.

Samengevat

Het antwoord op de vraag “wat is spel?” komt grotendeels terug in de definitie van Peter Gray. In zijn vijf kenmerken komt duidelijk naar voren dat de speler een vrije wil heeft en zich voor even naar een alternatieve realiteit waant. Het spel staat even centraal. Wanneer andere zaken buiten het spel toch belangrijker zijn, mag dat volgens Bekoff en Byers geen spel heten. Spelen is vluchten van het alledaagse. Het ontspant, verfrist en traint de hersenen. Spel is dus een prachtig natuurlijk mechanische waar elk levend wezen tegelijk fysiek als cognitief gezond van blijft.

References   [ + ]

1. Huizinga, J. (1938, 1ste druk 1950). Homo ludens. Proeve eener bepaling van het spelelement der cultuur. Amsterdam: Atheneum Boekhandel Canon. http://dbnl.nl/tekst/huiz003homo01_01/huiz003homo01_01.pdf
2. Rubin, K.H. & Bukowski, W. M. & Parker, J. G. (2006) Handbook of Child Psychology. https://www.researchgate.net/publication/228017617_Handbook_of_Child_Psychology
3. Gray, P. (2013) Definitions of Play. Scholarpedia, 8(7):30578., revision #132587
4. Bekoff, M. & Byers, J. A. (1998). Animal play: evolutionary, comparative, and ecological perspectives. Cambridge, UK: Cambridge University Press. https://books.google.nl/books/about/Animal_Play.html?id=jkiTQ8dIIHsC 
5. Vygotsky, L. S. (1978). The role of play in development. Cambridge, MA: Harvard University Press. http://www.colorado.edu/physics/EducationIssues/T&LPhys/PDFs/vygot_chap7.pdf 
6. Evangelische Omroep (2017) Het geheime leven van 4-jarigen. https://www.npo.nl/het-geheime-leven-van-4-jarigen/VPWON_1265012 
7. Scherder, E. (2014). Laat je hersenen niet zitten. ISBN: 9789025304522
8. Wilson, T. D. (2014). Just think: The challenges of the disengaged mind. Science vol 345. http://science.sciencemag.org/content/345/6192/75/tab-pdf
9. Kwakkel-Scheffer, J.J.C. (2006). Het belang van spelen op school. In  Puur plezier op de basisschool (pp. 13-26). Leuven: Acco.
10. Kling & Horwich (1852). Chess Player, Volumes 1-4. Londen: R. Hastings. www.books.google.nl/books?id=KvgBAAAAYAAJ

5 managementtools om je organisatie te veranderen

Het idee van een organisatie is al zo oud als de mens. Stammen gingen samen op jacht, leden van de VOC verscheepten goederen en Amnesty weet gevangenen vrij te pleiten. Hans Goedvolk definieert een organisatie als: “een zelfstandig, geordend geheel van mensen en middelen die bepaalde processen uitvoeren in een bewust gezocht samenwerkingsverband”.

Daardoor is Change Management ook van alle tijden. Dat is het efficiënter (lean productie) en effectiever maken van je organisatie door die mensen (sociotechniek), middelen en processen (business process reengineering) te veranderen.  Maar het voordeel van vandaag is de overvloed aan digitale middelen. Het monitoren van je organisatie is eenvoudiger dan ooit. Maar niet elke digitale tool werkt voor elke organisatie. We classificeren er een aantal aan de hand van de veranderkleuren van De Caluwé en Vermaak.

Witte veranderstrategie

Planning, controle en management kunnen beklemmend werken en verandering in de weg staan. Daarentegen staat het onderbuik-gevoel voorop. Coaching en ondersteuning is het belangrijkste om verandering te realiseren. Basecamp is een erg bekende en succesvolle tool voor deze strategie. Je organisatie krijgt een online platform waar medewerkers rond het kampvuur kunnen aanschuiven. Collega’s kunnen hun successen, vragen en ideeën met elkaar delen.

Groene veranderstrategie

“Fouten maken mag. Daar leren we van”, is de uitspraak die past binnen de groene veranderstrategie. Verandering komt door te proberen. Hiervoor is het motiveren, stimuleren en onderwijzen van medewerkers van belang. Een andere app die dat ondersteunt is TINYpulse. Ze schrijven over zichzelf: “We make companies better. TINYpulse improves employee retention, engagement, and performance”. Het systeem is gericht op het geven van feedback, het bijhouden van geleerde lessen en het meten van de houding van medewerkers tegenover beslissingen.

Rode veranderstrategie

Verleiden, belonen en straffen is de rode manier om medewerkers (en daarmee de organisatie) te veranderen. Het inzetten van de juiste mensen en hen aansporen is het uitgangspunt. Kudos is een app die dit weet te bereiken. Zij noemen het “Employee Recognition” en zien medewerkerstevredenheid als heilige graal voor verandering. Het werkt op dezelfde manier als het verslavingsmechanisme ‘The Hook’ van Nir Eyal: door een trigger (intern of extern) wordt een medewerker tot actie aangezet. Deze ontvangt een beloning en investeert weer. Dit is opnieuw een trigger voor de volgende actie.

Afbeeldingsresultaat voor trigger action reward investment

Blauwe veranderstrategie

“Eerst denken, dan doen” is het motto bij een blauwe verandering. Planmatig te werk gaan is het uitgangspunt, waarbij persoonlijke meningen en voorkeuren ondergeschikt zijn aan de verandering. Bitrix24 is een managementsysteem waarin planningen eenvoudig worden gemaakt, tot een zeer gedetailleerd niveau. Het is gebaseerd op de welbekende (en blauwe) KPI’s, welke door 75% van de managers worden gebruikt (Marr, 2014).

Gele veranderstrategie

Bij een gele verandering staan de belanghebbenden, hun invloed en wensen centraal. Met hen overleggen en onderhandelen is evident. Als manager moet je gevoelig zijn en de ongeschreven regels kennen. StakeTracker is voor deze veranderstrategie een handige tool. Het is een webbased systeem dat de stakeholders, hun correspondentie, oplossingen, houding, taken en verwachtingen inzichtelijk maakt. Erg handig.

 

Zo moeten al deze systemen ervoor zorgen dat we inzicht krijgen in onze organisatie. Vergeet alleen niet om als manager ook regelmatig een voet op de operationele werkvloer te zetten.

 

Bronnen

 1. Goedvolk, H. (1995) Vision, De Wereld van Morgen, Bijlage A – definities van begrippen. Utrecht Cap Volmac.
 2. Willem Mastenbroek (1997) Verandermanagement: sturen op verantwoordelijkheid, resultaatverbetering door meer zelforganisatie én betere sturing, organisatievernieuwing als relatiemanagement, bestuurlijke civilisatie en gedragsverandering, p.11-12. Heemstede:Holland Business Publications.
 3. de Caluwé, L. & Vermaak, H. (2003). Learning to change. A guide for organizational change agents. Thousand Oaks, Ca: Sage Publications, Inc.
 4. Marr, B. (2014) The Top 5 Performance Management Tools: Good News And Cautionary Tales. Geraadpleegd via: https://www.linkedin.com/pulse/20140522054403-64875646-the-5-most-popular-tools-to-manage-performance-good-news-and-cautionary-tales

 

Het internet is een boerderij en wij zijn de veestapel

Het internet is veranderd. Waar het ooit begon als klein netwerk voor wetenschappers, is het inmiddels een digitale publieke sfeer geworden. Een plek van vrije meningsuiting, kennisvergroting en contact met de wereld. Dat is het positieve perspectief.

In feite is het web het domein geworden van multinationals zoals Google, Facebook, Apple, Microsoft. Ze hebben grote invloed op de W3-webstandaarden en sponsoren zelfs de World Wide Web Foundation1)Web Foundation (2016). Our Funding. Het internet is eerder een geldfabriek, waar het individu vee is waarvan data wordt geoogst. Shoshana Zuboff noemt dit surveillance capitalism2)Zuboff, S. (2015). Big other: surveillance capitalism and the prospects of an information civilization. p. 79 3)Zuboff, S. (2015). The Secrets of Surveillance Capitalism. Maar kunnen we, zoals de dieren in Animal Farm van Orwell, in opstand komen als de boer minder zorgzaam wordt?

De ziekteverschijnselen van het internet

Op 12 maart publiceerde de WWWF een brief van hun oprichter – tevens uitvinder van het internet – Tim Berners-Lee4)Web Foundation (2017). Three challenges for the web, according to its inventor.. Hij heeft de afgelopen 28 jaar de ontwikkelingen gezien en kaart in zijn brief drie problemen aan. Twee daarvan haken in op dat surveillance capitalism: “We zijn de controle over onze persoonlijke data kwijt” en “De politieke marketing op het web is schimmig” [redactie: met de Filter Bubble als oorzaak5)Pariser, E. (2011). The Filter Bubble: What The Internet Is Hiding From You.]. Hij schrijft dat we samen met de webbedrijven moeten kijken hoe we de grip op onze data terugkrijgen. Bijvoorbeeld door microbetalingen voor diensten. Ook wil hij de algoritmes transparanter en je data decentraliseren.

Samenwerken met hypocriete PRISM-bedrijven

De internetbeheersende bedrijven onderstrepen de noodzaak van privacy.  “…we believe it’s important that you have control over who can and cannot access your personal data in the cloud.”, schrijft Microsoft6)Microsoft (2017). Privacy in OneDrive., terwijl zij de Amerikaanse overheid ondertussen van toegang voorziet tot diezelfde data. Daarnaast zorgen de vaag geformuleerde privacy policies van deze bedrijven niet voor beveiliging van gebruikersgegevens. Het legt enkel de verantwoordelijkheid voor de privacy van data bij de gebruiker7)Kumar, P. (2016). Privacy policies and their lack of clear disclosure regarding the life cycle of user information.. De vraag is of overleggen met deze bedrijven, die geen baat hebben bij het veranderen van de situatie, zal helpen.

Algoritmes aanscherpen

De sociale impact van automatische prijsbepaling en bijvoorbeeld recruitment zijn enorm. Een team onderzoekers van verschillende universiteiten heeft 5 principes voor algoritmes gepubliceerd8)FAT/ML (2017). Principles for Accountable Algorithms and a Social Impact Statement for Algorithms.. Hiermee kunnen ontwikkelaars de publieke verantwoordelijkheid van hun algoritme tegen het licht houden. Dit is zeer vrijblijvend en veel illegale praktijken zal dit niet tegenhouden.

Een gedecentraliseerde datakluis

Tim Berners-Lee werkt momenteel aan Solid; gedecentraliseerde individuele ‘data pods’ voor elke internetgebruiker. Dit is een kluis met jouw data, waarbij je zelf instelt welke applicaties toegang hebben tot welke data. Activist, ontwerper en ontwikkelaar Aral Balkan pleit ook voor een internet of people, waar je gegevens en slimme apparaten verbonden zijn aan je privénetwerk.

Everyone has their own place on the Internet that all their devices connect to.
An Internet of people. Aral Balkan (2017)

De snelste route naar ‘het internet dat we willen’ ligt in onze eigen handen. Ontwikkelaars en bedrijven kunnen invloed uitoefenen. De gewone burger kan kiezen voor politici die de grote ‘internetboeren’ aan banden kan leggen. Banden die hen niet afsnijden, maar juist buitensporige wildgroei voorkomen.

Microbetalingen for the win

Maar boven alles is het belangrijkste dat we ons bij de internetgiganten kunnen beroepen op onze rechten. Dat lukt niet als hun diensten gratis blijven en wij daarvoor ‘betalen’ met onze data. Pas als we hun diensten vergoeden met microbetalingen (zoals bij Blendle), kunnen we invloed op deze PRISM-bedrijven uitoefenen. Want wie betaalt, die bepaalt.

References   [ + ]

Deep learning om jouw hond te herkennen

Benieuwd wat voor hond je nu eigenlijk hebt? Geen paniek! Je leeft in 2017, dus je kunt gewoon naar www.what-dog.net surfen en een foto van je hond uploaden. De website zal je haarfijn vertellen tot welk ras jouw hond behoort. Magie? Ik denk het niet. Dit is nou een voorbeeld van deep learning. Iets waar jouw hond overigens van nature al goed in is…

Computing machines dienen al sinds hun ‘geboorte’ (1943) als hulpmiddel voor de mens. Inmiddels nemen elektronische apparaten al onze repetitieve taken uit handen. Denk aan het maken van berekeningen, informatie verzamelen, administreren, registreren, enzovoorts. Door de jaren heen hebben we die machines ontwikkeld van een passief gereedschap – dat één functie op commando uitvoert – tot een genererende machine die creatieve oplossingen bedenkt op basis van jouw doel en randvoorwaarden1)Conti, M. [TED]. (2017, feb 28) The incredible inventions of intuitive AI. Geraadpleegd via https://youtu.be/aR5N2Jl8k14. Maar we zijn vandaag de dag een stap verder. Deep learning maakt machines intuïtief. Net als jouw hond, hebben deze systemen een neuraal netwerk (kunstmatige intelligentie) en leren ze van ervaring. De output van elke ervaring wordt toegevoegd als input voor de volgende.

Dit heeft tot zeer geavanceerde AI-systemen geleid: Facebook’s nieuwe deep learning-systeem kan foto’s voorlezen aan blinden2)Konst. N. (2017) Facebook onthult Big Basin, een nieuwe server voor deep learning. Geraadpleegd via https://www.techzine.nl/nieuws/104829/facebook-onthult-big-basin-nieuwe-server-klaar-omgaan-deep-learning.html, het ontwikkelen van medicijnen3)Kubota, T. (2017) Stanford researchers create deep learning algorithm that could boost drug development. Geraadpleegd via http://news.stanford.edu/2017/04/03/deep-learning-algorithm-aid-drug-development/ en het automatisch vertalen in Google Translate4)Quoc V. Le & Schuster, M. (2016) A Neural Network for Machine Translation, at Production Scale. Geraadpleegd via https://research.googleblog.com/2016/09/a-neural-network-for-machine.html. Maurice Conti werkt ook met zo’n lerende AI. Hij vertelt daarover in zijn TED-talk: ‘The incredible inventions of intuitive AI’. Interessant is dat hij ingaat op de vragen: welke rol heeft zo’n kunstmatige intelligentie? En is het nog steeds een hulpmiddel, of vervangt het ons werk van alledag? Zijn antwoord is dat er een samenwerking moet ontstaan tussen robot, mens en AI. De robot kan met precisie taken uitvoeren, de AI genereert vooraf én tijdens het proces oplossingen voor techniek en projectmanagement, terwijl de mens besluiten maakt en de sociale aspecten van een project oppakt.

Maar zal deep learning zo geavanceerd worden, dat de mens zelfs geen beslissingen meer hoeft te maken? Wat denk je van de zelfrijdende auto van Google, die in gevaarlijke situaties een besluit moet nemen. Of een gevechtsdrone die het gevaar van een terroristenbende afweegt tegen het aantal onschuldige slachtoffers dat zal vallen. Uiteindelijk zijn onze besluiten ook algoritmisch en voorspelbaar. Ze zijn immers gebaseerd op deep learning; onze eerdere fouten en ervaringen. Gelukkig is er een ‘maar’ op deze teneur. Een AI dat foutief is opgevoed5)Yao, M. (2017) Understanding the limits of deep learning. Geraadpleegd via https://venturebeat.com/2017/04/02/understanding-the-limits-of-deep-learning/, zal met zijn resultaten toch tekort komen, ookal zit het nog zo slim in elkaar…

Launchbury, J. (2017) A DARPA perspective on Artificial Intelligence

References   [ + ]

1. Conti, M. [TED]. (2017, feb 28) The incredible inventions of intuitive AI. Geraadpleegd via https://youtu.be/aR5N2Jl8k14
2. Konst. N. (2017) Facebook onthult Big Basin, een nieuwe server voor deep learning. Geraadpleegd via https://www.techzine.nl/nieuws/104829/facebook-onthult-big-basin-nieuwe-server-klaar-omgaan-deep-learning.html
3. Kubota, T. (2017) Stanford researchers create deep learning algorithm that could boost drug development. Geraadpleegd via http://news.stanford.edu/2017/04/03/deep-learning-algorithm-aid-drug-development/
4. Quoc V. Le & Schuster, M. (2016) A Neural Network for Machine Translation, at Production Scale. Geraadpleegd via https://research.googleblog.com/2016/09/a-neural-network-for-machine.html
5. Yao, M. (2017) Understanding the limits of deep learning. Geraadpleegd via https://venturebeat.com/2017/04/02/understanding-the-limits-of-deep-learning/

De sociale media is ziek

Het afgelopen jaar heb ik Instagram intensief gebruikt. Het is een sociaal medium waarvan het visuele en creatieve aspect mij enorm aanspreekt. Maar de afgelopen maanden kom ik steeds vaker willekeurige accounts tegen die mijn 3 recente foto’s liken en algemene reacties als “I like it” en “Very cool!!!” erbij plaatsen. Ook van de pro-Trump tweets deze verkiezingen, was zelfs een derde afkomstig van bots1)Kist, R. (2016) #VoteTrump, twittert de robot. https://www.nrc.nl/nieuws/2016/10/20/votetrump-twittert-de-robot-4902954-a1527428. Het voelt alsof ik, en daarmee de mens, territorium verlies op internet. Is sociale media nog wel van ons? Of hebben de bots de overhand?

De tussenstand

Incapsula doet hier onderzoek naar en brengt daarvoor het internetverkeer ieder jaar in kaart. Zo was in 2016 het internetverkeer voor 51,8% kunstmatig. Daarbij maken ze onderscheid tussen goedwillende (22,9%) en kwaadwillende (28,9%) bots2)Incapsula: Zeifman, I. (2017) Bot Traffic Report 2016. https://www.incapsula.com/blog/bot-traffic-report-2016.html Geraadpleegd op 3 april 2017. Een search engine bot die informatie verzamelt voor zoekmachines, staat bijvoorbeeld ten dienste van de internetgebruiker. Maar een impersonator wordt bijvoorbeeld gebruikt om aandacht te genereren, publieke opinie te beïnvloeden en zelfs beveiligde systemen binnen te dringen.

Toegankelijkheid

Het verbaasde mij hoe eenvoudig het is om een social media-bot in te zetten. Googelen op “instagram bot” geeft al vijf pagina’s aan tools om je account van meer likes, volgers en interactie te voorzien. Evan LePage heeft er een aantal uitgeprobeerd en concludeert in zijn blog dat je daarmee je account wel cijfermatig verbetert, maar de interactie en het engagement niet3)LePage, E. (2015) I Tried Instagram Automation (So You Don’t Have To). https://blog.hootsuite.com/i-tried-instagram-automation-so-you-dont-have-to/. Dat krijg je (gelukkig) wel als je content maakt die authentiek is en persoonlijke waarde heeft4)Hutchins, B. (2015) Why You Should Never Use Instagram Bots to Get More Likes & Followers http://www.business2community.com/instagram/never-use-instagram-bots-get-likes-followers-01209425.

 

Internet of Things

Kunnen we met zo’n meerderheid aan kunstmatig verkeer dan van een ‘Internet of Things’ spreken? Dat apparaten en systemen het internet gebruiken om met elkaar te praten? Jazeker. En gelukkig is dat ook met goede bedoelingen. Online diensten worden efficiënter en je pakketje kan bijvoorbeeld sneller worden geleverd. Maar wanneer sociale media – het territorium van échte mensen – wordt besmet met IoT door bots, dan wordt er mijns inziens een grens overschreden. Heb ik dan geen vertrouwen in de gebruiker? Dat men het onderscheid kan maken tussen bots en mensen? Dat als er te veel bots zijn, we vanzelf zullen vluchten naar andere platformen? Ik ben bang van niet… 30% van de gebruikers kan dat onderscheid niet maken en 1 op de 5 mensen accepteert het volgverzoek van een bot 5)Shah, H. (2012) How the ‘Good Life’ is Threatened in Cyberspace. http://www.academia.edu/2380537/How_the_Good_Life_is_Threatened_in_Cyberspace 6)Boschmaf, Y. (2011) The Socialbot Network: When Bots Socialize for Fame and Money. http://lersse-dl.ece.ubc.ca/record/264/files/264.pdf . De enige oplossing is het strenger controleren vanuit de sociale media zelf.

 

References   [ + ]

1. Kist, R. (2016) #VoteTrump, twittert de robot. https://www.nrc.nl/nieuws/2016/10/20/votetrump-twittert-de-robot-4902954-a1527428
2. Incapsula: Zeifman, I. (2017) Bot Traffic Report 2016. https://www.incapsula.com/blog/bot-traffic-report-2016.html Geraadpleegd op 3 april 2017
3. LePage, E. (2015) I Tried Instagram Automation (So You Don’t Have To). https://blog.hootsuite.com/i-tried-instagram-automation-so-you-dont-have-to/
4. Hutchins, B. (2015) Why You Should Never Use Instagram Bots to Get More Likes & Followers http://www.business2community.com/instagram/never-use-instagram-bots-get-likes-followers-01209425
5. Shah, H. (2012) How the ‘Good Life’ is Threatened in Cyberspace. http://www.academia.edu/2380537/How_the_Good_Life_is_Threatened_in_Cyberspace
6. Boschmaf, Y. (2011) The Socialbot Network: When Bots Socialize for Fame and Money. http://lersse-dl.ece.ubc.ca/record/264/files/264.pdf 

Hoe herken je ontwrichtende technologie?

De maatschappij wordt al eeuwen lang hervormd door disruptive technologies. Denk aan het ontstaan van het bankbiljet en de groeiende populariteit van smartphones. Laten we ons richten op dat laatste; digital disruptive technologies. Want wat maakt een technologie ontwrichtend?

Clayton Christensen, bedenker van de term, gaf een beschrijving: “Generally, disruptive innovations were technologically straightforward, consisting of off-the-shelf components put together in a product architecture that was often simpler than prior approaches” 1.  Een goed voorbeeld daarvan is Nederlands’ jongste bank Bunq (opgericht in 2015). Een vrees voor gevestigde banken, omdat Bunq een kleine wendbare start-up is 2. Ze belegt niet met het spaargeld van klanten, maar verdient op kleine bedragen voor services en bedrijfsrekeningen 3. Oprichter Niknam zegt in een interview: “Ik heb me niet laten verleiden om mijn aandacht op iets anders te vestigen dan het bouwen van een fantastische app” 4. Die focus maakte Bunq BV een gamechanger. In mijn ogen kun je zulke digital disruptive technologies ook herkennen door middel van het concept ‘digitale dimensie’, zoals behandeld in mijn eerdere trendonderzoek. Een korte samenvatting van daarvan:

Tot mid 20ste eeuw speelde alles zich nog af in onze driedimensionale wereld. Communicatie, nieuwsvoorziening, administratie, betalingen, entertainment, etc. Maar dat is veranderd toen de digitale dimensie van eenen en nullen (later het internet) werd gecreëerd. Net als ‘tijd’ is die digitale wereld een onzichtbare extra dimensie naast lengte, breedte en hoogte. Het informatietijdperk werd ingeluid en ons dagelijks leven werd gedigitaliseerd. De brief werd een telegram. Gesprekken werden ‘belletjes’ en later ‘appjes’. We betalen contactloos en beheren ons geld online. De verbinding tussen die twee werelden wordt gemaakt met onze devices. Ben je je telefoon bijvoorbeeld kwijt, dan verlies je grotendeels de verbinding met de digitale wereld. Het zijn stuk voor stuk unieke interfaces. Als een interface niet uniek genoeg is, verdwijnt deze vanzelf van de markt. Digital disruptive technologies zijn hierin op twee manieren te herkennen:

 1. Het is een nieuwe unieke interface naar de digitale dimensie
 2. Het digitaliseert een handeling/dienst/product

             

Wanneer we dit toepassen op Bunq, zien we dat het bedrijf een unieke en betere interface ontwikkelde (punt 1) waarmee bankzaken en bijbehorende diensten nóg meer gedigitaliseerd werden (punt 2). Door deze ontwrichtende digitale technologie worden banken gedwongen hun focus op de klant en zijn digitale behoeftes te leggen.

 

Verder verdiepen

 1. Christensen, Clayton M. (1997), The innovator’s dilemma: when new technologies cause great firms to fail. Boston, Massachusetts, USA: Harvard Business School Press, ISBN 978-0-87584-585-2 https://books.google.com/books/about/?id=SIexi_qgq2gC
 2. Van den Outenaar, E. (2016), ‘Banken zijn bang, start-ups maken de killer-apps’. Geraadpleegd op 3 maart 2017, van Volkskrant: www.volkskrant.nl/tech/-banken-zijn-bang-start-ups-maken-de-killer-apps~a4237973/
 3. Van Noort, W. (2015), Bunq: ‘WhatsApp voor banken’. Geraadpleegd op 14 maart 2017, van NRC: www.nrc.nl/nieuws/2015/11/25/bunq-whatsapp-voor-banken-1559753-a310271
 4. Koks. D (2016), Ali Niknam (bunq): ‘Elke bank doet hetzelfde: jouw geld oppotten’. Geraadpleegd op 8 maart 2017, van Revu: http://revu.nl/interviews/ali-niknam-bunq-elke-bank-doet-hetzelfde-jouw-geld-oppotten/

Handenschudden met Donald

Dankzij anderen in contact met de wereld

Volgens de theorie ‘six degrees of seperation’ van Karinthy (1929), hoef je maximaal vijf mensen de hand te schudden om in contact te komen met een willekeurig persoon op aarde. Ooit begonnen als een denkspel, maar uitgegroeid tot een geloofwaardige theorie die rijmt met onze tijdsgeest. Zo verklaarde Karinthy zelf: “Julius Caesar, (…) was a popular man, but if he wanted to contact a priest from one of the Mayan tribes (…), he could not have succeeded – not in five steps, not even in three hundred.”

Neem nu deze (bewerkte) sociogram (bedacht door Kadushin) uit het boek van Kosorukoff. Om de twee individuen A en B te verbinden, zijn 4 tussenpersonen nodig. De drijvende kracht van dit fenomeen zijn dus die paar individuen die de clusters met elkaar verbinden. Dit zijn personen met de hoogste Betweenness: ze staan veraf van de clusters, maar verbinden ze wel. Die relaties zijn vaak incidenteel en op unieke wijze ontstaan. Dit zijn fragiele banden die je, wanneer ze binnen een organisatie bestaan, wilt versterken. Ook wel Brokerage genoemd (Kosorukoff, 2011).

Maar hoe praktisch is die six-degree-seperation-theorie? Als ik een internationale investeerder zoek, moet ik me dan voorbereiden op een ongemakkelijke handdruk met Donald Trump (Boult, 2017) om bij hem te komen? Niet als je het ondernemersgoeroe Jay Conrad Levinson vraagt. “Het is idioot om te denken dat er vijf tussenpersonen zitten tussen jou en je droomcontact”, zegt hij. “De mensen die je echt nodig hebt zitten al in je eerste degree. Je kent ze persoonlijk. Je hoeft ze enkel op de hoogte te brengen van je hulpvraag en ze aan te sporen om jou te helpen”. (Conrad Levinson, 2009, p. 20). In de illustratie hierboven heeft persoon A in dat geval grotere kansen. Zijn Degree (Kosorukoff, 2011) ligt namelijk hoger dan dat van persoon B. Hij heeft dus meer contacten die hem kunnen helpen bij zijn vraagstukken.

Zo’n persoon met veel connecties wordt een hub genoemd. Maar hoe kom je in contact met zo’n hub? Stop met zoeken en word zelf een hub (Conrad Levinson, 2011, p. 40). Dan willen anderen met jou kennismaken en hoef je niet te handworstelen met Trump om iets gedaan te krijgen.

Verder verdiepen

 1. Boult, A. (2017). How did Benjamin Netanyahu fare against the infamous Donald Trump handshake? Geraadpleegd op 16 februari 2017, van Telegraph: www.telegraph.co.uk/news/2017/02/15/did-benjamin-netanyahu-fare-against-infamous-donald-trump-handshake/
 2. Conrad Levinson, J. (2009). Guerrilla Networking: A Proven Battle Plan to Attract the Very People You Want to Meet. AuthorHouse. Geraadpleegd op 16 februari 2017, van Google Books: https://books.google.nl/books?id=yXTcD65ShQ4C
 3. Kadushin, C. (2004). Introduction to Social Network Theory. Oxford: University Press.
 4. Karinthy, F. (1929). Chain-links [Láncszemek] (A. Makkai, Vert.). Geraadpleegd op 16 februari 2017, van: https://djjr-courses.wdfiles.com/local–files/soc180%3Akarinthy-chain-links/Karinthy-Chain-Links_1929.pdf
 5. Kosorukoff, A. (2011). Social Network Analysis: Theory and Applications. Geraadpleegd op 16 februari 2017, van Politaktiv: https://www.politaktiv.org/documents/10157/29141/SocNet_TheoryApp.pdf

Geïnformeerde naïviteit

Een trendrapport over de Digitale Cultuur

In samenwerking met gastauteur: Jurre Brandsen

Na generatie Y, de millennials, de groep die de digitale revolutie heeft meegemaakt (Van Gaalen, 2014), is er sinds 1995 ruimte gemaakt voor generatie Z. Zij groeien op in een digitaal tijdperk waar de driedimensionale wereld wordt verrijkt met een vierde dimensie van eenen en nullen. Communiceren, werken, leren, inspireren en leven verschuift steeds meer naar die virtuele laag. We leven in een cyborg-maatschappij.

Na het ontstaan van generatie Z is in 2010 het metamodernisme (Vermeulen & Van den Akker, 2010) ingeluid. Deze stroming wordt gekenmerkt door een nonchalante insteek: “we zijn ons bewust van onze grenzen en beperkingen, maar proberen het toch.” Vermeulen en Van den Akker noemen dit “geïnformeerde naïviteit” en “pragmatisch utopisme”.

We gebruiken ál onze elektronische apparaten om de digitale en driedimensionale wereld te verbinden. Maar we willen meer. We willen leven in de digitale wereld. Zo bevinden VR en AR zich al in de ‘slope of enlightenment,’ (Gartner, 2016) terwijl dit tien jaar geleden nog hot topic was in science fiction. Los van gaming worden deze technologieën steeds breder ingezet voor educatie (VR EXPERT, 2016) en werk (Zuckerberg, 2016).

   

Er zijn ook realisten. Zo schrijft bijvoorbeeld Manfred Spizer in zijn boek “Digitale dementie: hoe wij ons verstand kapotmaken” (2013), kritisch over de digitale dimensie. Hij vergelijkt de digitale dimensie met dementie. We gebruiken digitale methodes als externe opslagplaats, en hoeven zelf maar weinig te onthouden en vergeten sneller. Dit begrip wordt directed forgetting genoemd. Juist door iets zelf te leren of mee te maken onthoud je beter en train je je geheugen.

De vierde dimensie, die voor voor ons een virtual reality is, versmelt steeds meer met de driedimensionale wereld. Het wordt een real virtuality (Neuhaus, R. John, 1998). De ontwikkelingen in technologie en wetenschap werken dat tevens in de hand. De vernieuwingen gaan zo snel, dat er weinig tijd is voor een kritische en ethische vragen over het ontstaan van de real virtuality. We geven onze data gratis weg aan grote organisaties die deze Big Data slim gebruiken en verkopen. Dat weten we al te goed dankzij de wereldwijde media. Maar het brengt ons ook veel gemak. Dankjewel metamodernisme voor de geïnformeerde naïviteit.

 

 Verder verdiepen


Het dorp van 144,5 miljoen km²

Hoe lang duurde het voordat de door Bakerella bedachte Cakepop ook in Nederland aansloeg? Of wat te denken van de populariteit van Ariana Grande en acceptatie van Miley Cyrus van zuidelijk Afrika tot ons kikkerlandje? Het lijkt wel alsof onze eigenzinnige  culturen langzaamaan versmelten met elkaar.

Maarten Huygen van het NRC handelsblad durft zelfs te stellen dat de tegenwoordige globalisering in feite Amerikanisering is1)http://retro.nrc.nl/W2/Lab/Marshallplan/amerikanisering.html. De daardoor ontstane wereldcultuur, die met name in Nederland hoogtij viert, is gericht op efficiëntie en blijkt de perfecte formule voor nieuwe trends. Volgens Huygen wordt deze nieuwe cultuur ons al sinds de Marshallhulp van 1947 aangeleerd door de Yankees. Dat die Marshall-actie een startpunt is van de voorliefde voor Amerika is aannemelijk, maar ik ben er heilig van overtuigd dat er tegenwoordig een andere factor is die onze globaliserende cultuurverandering bewerkstelligt: het Wereldwijde Web.

Al in 1962 werd zo’n fenomeen, dat wij nu kennen als het internet, voorspeld door ene Marshall McLuhan. In zijn werk “The Gutenberg Galaxy: The Making of Typographic Man2)McLuhan, Marshall (1962). The Gutenberg Galaxy : the making of typographic man. Toronto, Canada: University of Toronto Press. p. 293. ISBN 978-0-8020-6041-9 blikt hij als ware historicus terug op de gebruikte media en werpt hij als ware waarzegger blikken in de toekomst van media. Hij weet vier perioden te onderscheiden: het orale tijdperk, de manuscriptcultuur, de Gutenberg Galaxy en het toekomstige elektronische tijdperk. De vier tijdperken zijn evoluties in media en communicatie. Van het doorvertellen van de boodschap, naar het opschrijven van de boodschap, naar het drukken en dupliceren van de boodschap, naar een globaal auditief en oraal gedachtegoed. Zijn uitspraak: “The medium is the message” komt daaruit voort, waarmee hij verklaart dat technologische uitvindingen het bewustzijn van de mensheid steeds hebben vergroot. De message is niet mogelijk en wordt niet begrepen zonder de uitvinding en betekenis van het gebruikte medium. Het elektronische vierde tijdperk voorspelde McLuhan zonder enig idee te hebben van hoe dit tot stand zou komen. De technologische ontwikkeling die voorafging aan het World Wide Web — de drager van de boodschappen in dat tijdperk — moest in 1962 namelijk nog plaatsvinden.

McLuhan voorspelde dat in het vierde tijdperk door technologische uitvindingen informatie over de hele aarde raast met de snelheid van elektriciteit. De individualistische boekdrukkunst zou plaats maken voor community’s en een global village zou ontstaan. Politieke en sociale situaties imploderen op globaal niveau en zorgen voor één grote staat. Een staat waarbij de computer een enorme bibliotheek wordt en kennis overal toegankelijk is. Om dit nieuwe medium te laten werken zou de mensheid een razendsnel bewustzijn moeten ontwikkelen. Een bewustzijn wat we tegenwoordig als normaal beschouwen. Zelfs ik als 21-jarige zie een nieuwe generatie ontstaan die gefocust is op multitasking, up-to-date blijven en een aandachtsboog heeft die je beter een aandachtspunt kunt noemen.

Ons bewustzijn vergroot bijna ongemerkt bij elk nieuw medium, maar gelukkig komt Marshall te hulp. Hij neemt ons mee in zijn helikopterperspectief en laat ons kijken naar onze groei in bewustzijn. Helaas kunnen we hem niet meer vragen of er een vijfde tijdperk zal komen, of dat we het voorlopig met Ariana Grande moeten doen.

References   [ + ]

Basiskwaliteit of kwaliteit als basis

Alles wat wij als mensen met een doel ondernemen is een project te noemen. Van het bouwen van de eerste akkers in de steentijd, tot het ontwikkelen van een website voor een snackbar. De projecten lijken qua vorm en doel enorm uiteen te lopen, maar hebben desondanks een gemeenschappelijke factor: er is een vereiste voor de kwaliteit van het resultaat. De akker moet vruchtbaar zijn, de website moet bezoekers trekken.

Projecten kunnen worden geïnitieerd vanuit een opdrachtgever of vanuit de projectleden zelf. In het eerste geval zal de opdrachtgever een wens hebben die moet worden gerealiseerd. Bijvoorbeeld het ontwikkelen van een gezellige huisstijl of het bouwen van een ecoduct. Dat maakt hem verantwoordelijk voor de financiering van het project én geeft hem zeggenschap over het projectresultaat. Wie betaalt, die bepaalt. De opdrachtgever bepaalt dus de kwaliteitseisen van het eindproduct. In het tweede geval zijn er ook kwaliteitseisen. De projectleden willen namelijk allemaal een doel bereiken met het project en zullen hun visies bij elkaar moeten leggen. Het project zal voltooid worden volgens de eisen van verschillende personen. Dus of het project nu wordt geïnitieerd door een opdrachtgever of vanuit het team zelf: in beide gevallen worden kwaliteitseisen opgesteld.

Het stellen van kwaliteitseisen is niet alleen handig, maar ook cruciaal voor een project: het kunnen afronden van het project hangt er bijvoorbeeld van af. Het project zou zonder kwaliteitseisen oneindig lang kunnen doorlopen tot het budget op is. De opdrachtgever blijft dan ontevreden achter. Zelfs het beheren en verdelen van het budget zou falen; zonder prioriteiten zou het onduidelijk zijn hoe het budget over de facetten van het project moet worden verdeeld. De projectleider zou niet weten of zijn team compleet is en de projectleden blijven gedemotiveerd: ze hebben geen doel voor ogen. Er kan wel gesteld worden dat alle onderdelen uit de PMC-methode alleen slagen dankzij de kwaliteitseisen.

Het boekje PMC Compact1)Bos, J., Harting, E. & Hesselink, M. (2010), PMC Compact. Schiedam: Scriptum is een handzame handleiding voor het managen van een project volgens de methode: ‘Projectmatig Creëren’. In dit boekje wordt in hoofdstuk 10 over het onderwerp ‘kwaliteit’ gesproken. Het mag inmiddels duidelijk zijn dat dat hoofdstuk een belangrijk aspect van projectmanagement belicht. Dit hoofdstuk van slechts vijf pagina’s verdient wat mij betreft een grondigere toelichting, waarbij we het onderwerp ‘kwaliteit’ aan de hand van voorbeelden en gegronde projectmanagementmethodes zullen herontdekken.

“Kwaliteit kan als volgt worden omschreven: Consequent voldoen aan de expliciete afspraken met de opdrachtgever over het te leveren projectresultaat, binnen gezamenlijk besproken en vastgestelde grenzen.”, stellen Jo Bos, Ernst Harting en Marlet Hesselink in de inleiding van hoofdstuk 10 1. In dat hoofdstuk leggen ze na de inleiding die definitie uitgebreid uit. Aan de hand van drie thema’s omtrent ‘kwaliteit’ (wat is kwaliteit, kwaliteitseisen in het projectcontract en kwaliteit testen) vertellen ze de belangrijkste weetjes over kwaliteit en hoe je in je project tot kwaliteitseisen komt.

Het hoofdstuk begint met het uitleggen van kwaliteit als begrip, net als dit essay begint met het definiëren van ‘een project’. Daardoor weet de PMC compact-lezer meer van het onderwerp ‘kwaliteit’, waarover hij later in de tekst technieken en tips krijgt te horen. Volgens PMC Compact is kwaliteit de mate van voldoen aan expliciete afspraken met de opdrachtgever. Die ‘mate’ is te definiëren in drie gradaties: kwaliteit die moet, kwaliteit die hoort en kwaliteit die kan. Waarbij het verschil is dat ‘kwaliteit die moet’ de minimale voorwaarden zijn voor het slagen van een project. De website voor een snackbar moet bijvoorbeeld in ieder geval één pagina met de bedrijfsnaam van de snackbar bevatten. Anders is het project mislukt en is de opdrachtgever ontevreden. De ‘kwaliteit die hoort’ is de kwaliteit die de opdrachtgever verwacht. De website moet bijvoorbeeld passen in de huisstijl van de snackbar. De ‘kwaliteit die kan’ zijn de extra inspanningen vanuit het projectteam, die het resultaat beter maken dan verwacht. Bijvoorbeeld een online bestelformulier op de website van onze snackbar. Dit is volgens PMC Compact alleen mogelijk als de teamleden zich betrokken voelen bij het project. Die betrokkenheid zorgt voor extra inspanning en initiativiteit. Een tweede kenmerk van kwaliteit (in een project) wordt zichtbaar als je haar in verband brengt met inspanning (tijd of geld). De kwaliteit zal bij een beetje inspanning snel stijgen. Het projectresultaat wordt in het begin bij elke kleine handeling vele malen beter. Maar op een gegeven moment komt er een kantelpunt in zicht; dan leidt meer inspanning tot steeds langzamere toename in kwaliteit. Volgens de schrijvers van PMC Compact moet je als projectleider nagaan waar dat punt zich bevindt in jouw project. Deze twee kenmerken samen vertellen ons het volgende: de kwaliteit van het projectresultaat heeft een niveau, maar hoe hoger dat niveau, hoe meer inspanning nodig is voor toename in kwaliteit. Het tweede thema in hoofdstuk 10 behandelt de plek van ‘kwaliteit’ in het projectcontract. Daarbij worden tips gegeven over het opstellen van de kwaliteitseisen. De opdrachtgever wordt daarin centraal gesteld en bepaalt de prioriteit van de eisen. Hij kan zich natuurlijk wel laten adviseren. Het derde thema is het testen van de kwaliteit. In PMC Compact wordt daarvoor het ontwikkelen van beheersinstrumenten aanbevolen. Dit zijn bijvoorbeeld testpanels, audits, normen of collegiale toetsen2)Bos, J., Harting, E. & Hesselink, M. (2010), PMC Compact. (h. 10). De uitkomsten van die testen moeten aan een bepaalde norm voldoen om de kwaliteitseis te mogen afvinken.

Sinds 1997 is er een andere methode in ontwikkeling: PRINCE®. Dit staat voor PRojects IN Controlled Environments en is de projectmethode waarmee grote projecten worden gerealiseerd. De herziening PRINCE2® is in 1996 gelanceerd. De methode is nu toepasbaar op alle soorten projecten en houdt meer rekening met variabele gebeurtenissen tijdens het project. De methode bestaat uit 7 principes, 7 thema’s en 7 processen. De 7 principes vormen het uitgangspunt voor projecten volgens de PRINCE2-methode (Onna & Koning, p. 36).  Vanuit die principes ontstaan 7 thema’s die de bouwstenen vormen voor de 7 processen in het project (Onna & Koning, p. 33). Ook in deze gerenommeerde methode krijgt kwaliteit een belangrijke plaats: het is één van de 7 thema’s, een bouwsteen. Volgens de PRINCE-methode zorgt het actief belichten van het thema ‘quality’ ervoor dat tijdens het project de door de klant geformuleerde verwachtingen en criteria verder worden uitgewerkt en verfijnd. De methode stelt dat voor alle projectproducten (documenten en tussentijdse resultaten) vooraf de kwaliteitscriteria, methode van kwaliteitsmeting, verantwoordelijkheden en eventuele toleranties moeten worden opgesteld (Onna & Koning, p. 166). Tijdens het project wordt er een Quality Register bijgehouden waarin alle activiteiten rondom kwaliteitsmetingen staan beschreven (Onna & Koning, p. 100). Dit register is dynamisch en de resultaten van de metingen zijn doorslaggevend voor goedkeuring van de projectleider. Ook wordt er een Quality Management Strategy opgesteld, waarin wordt beschreven hoe de kwaliteitstesten worden uitgevoerd (Onna & Koning, p. 99). Projectproducten worden niet opgeleverd als ze niet door de kwaliteitsmeting(en) komen. Ook deze methode, waarmee bruggen en vliegvelden worden gebouwd, is dus doordrenkt van een constante check op kwaliteit.

Een goed voorbeeld van het managen van kwaliteitseisen is het project: SolaRoad3)Solar Magazine. (2015, 7 mei). Zonnefietspad SolaRoad levert in eerste half jaar meer energie op dan verwacht. .  Tijdens een brainstormsessie in 2009 kreeg onderzoeksinstituut TNO een innovatief idee: wegen actief inzetten in het opwekken van zonnestroom. Zo’n innovatief idee vereist veel onderzoek en externe hulp. TNO heeft daarom drie belangrijke partners meegenomen in dit project: Provincie Noord-Holland, Ooms Civiel en Imtech. Daarmee is het hele ontwikkelproces gedekt: TNO doet onderzoek, de provincie regelt de juridische aspecten, Ooms Civiel realiseert de aanleg en Imtech maakt de verbinding met het stroomnetwerk. Alle betrokken partijen waren enthousiast: dit gaat de wereld veranderen. De projectmanagers Wim van der Poel, Paul Rutte, Jan Hendrik Kremer en Arian de Bondt gingen om tafel en besloten een haalbaarheidsstudie te ondernemen. Uit die studie bleek het concept rendabel en in 2010 stelden de partijen kwaliteitscriteria op voor het eerste prototype. De kwaliteitstesten met de prototypes wezen veel verbeterpunten uit, maar gaven ook hoopvolle resultaten. In 2011 besloten de vier partijen om het idee door te ontwikkelen en in 2014 de eerste pilot te laten draaien: een zonnepaneel-fietspad van 100 meter in Krommenie4)SolaRoad. (2015). Ontwikkelingstraject.. Inmiddels zijn we een half jaar verder en de resultaten van de pilot zijn boven verwachting. Tot nu toe is er bijna 3.000 kilowattuur opgewekt, wat goed is voor een jaar stroom voor één eenpersoonshuishouden. In hun kwaliteitscriteria, die ze hebben opgesteld in de laboratoriumfase, hadden ze dit aantal als bovengrens voorspeld. Een buitengewoon resultaat dus. Een andere kwaliteitstest was de acceptatie door de gebruikers. “Vanaf de openstelling zijn meer dan 150.000 fietsers over SolaRoad gereden. Het wordt door hen nauwelijks nog opgemerkt als een bijzonder fietspad.”, meldt Solar Magazine; een tijdschrift dat de ontwikkelingen rondom zonnestroom op de voet volgt 3. Het fietspad is succesvol geaccepteerd. De kwaliteitseis van een duurzame coating leek te falen. De coating was door temperatuurverschillen losgeraakt. Het projectteam heeft daarop ingespeeld: het pad is gerepareerd en de coating wordt verbeterd. In 2017 zullen de laatste testen worden gedaan en wordt besloten wat de verdere ontwikkeling zal zijn. Al met al een project wat haar kwaliteitscriteria heeft overstegen, mede dankzij de toegewijde projectleden die het belang van het project zien5)SolaRoad (2014). De mensen..  

Het zal niemand verbazen dat kwaliteitsmanagement ook (ernstig) fout kan gaan. Neem bijvoorbeeld het Fyra-fiasco. De overheid wilde een hogesnelheidslijn van Amsterdam naar Parijs realiseren. De NS heeft geboden op de aanbesteding en kreeg het project voor een veel te hoog bedrag. Het spoornetwerk werd direct aangelegd en NS zocht in het buitenland naar een leverancier voor hogesnelheidstreinen op zo’n spoor. In verband met het budget moesten ze in zee gaan met de Italiaanse treinenbouwer AnsaldoBreda, die tot dan toe voornamelijk trams had geproduceerd. Het krappe budget van de NS maakte dat ze geen hoge kwaliteitscriteria voor de treinen konden eisen en moesten kiezen voor de onervaren AnsaldoBreda. Die twee thema’s staan altijd met elkaar in verband, weet u nog? Bij elke toename in kwaliteit, vergt die toename steeds meer inspanning (geld/tijd). De fabriek van AnsaldoBreda ging aan de slag in 2004. Twee jaar later in 2006 was de oplevering gepland, maar de bouw van de treinen liep vertraging op; essentiële veiligheidsonderdelen ontbraken. Na 6 jaar vertraging reden de treinen in 2013 eindelijk Nederland binnen. Ze hebben nog geen half jaar gereden voordat ze met gebreken langs de kant stonden. Gelukkig kon NS de treinen terugsturen naar de fabriek en ontving daar 125 miljoen euro voor. Dat maakte dat de NS (nog maar) 88 miljoen euro verliest leed op de Fyra. Dit debacle lijkt onvoorzien en niet te beïnvloeden, maar niets is minder waar. In 2006 bezochten Bert Meerstadt (latere NS-directeur) en Arie van As (directievoorzitter NedTrain) de fabriek van AnsaldoBreda6)Bots, P. (2014, 1 december). Al in 2006 twijfels over Fyra. Daar zagen ze direct hoe chaotisch de interne processen waren en schatten de kans op het vervullen van de kwaliteitscriteria laag in: “Uit deze fabriek zullen de komende jaren echt geen fatsoenlijke treinen komen.”, aldus Van As in de Gelderlander. De NS heeft tijdens de bouw dus wel oog in het zeil gehouden met behulp van deze ‘kwaliteitstesten’, maar vervolgens geen maatregelen genomen zodra het project dreigde te falen. Maar is alle schuld dan te leggen bij de treinbouwers? Maurizio Manfellotto, bestuursvoorzitter van AnsaldoBreda, is er duidelijk over: “Ik wil niet beoordeeld worden door een klant die zo incompetent is. (…) Ze vernietigen onze reputatie en die schade gaan we verhalen.” . Hier is duidelijk te zien welk conflict ontstaat wanneer de opdrachtgever een ‘kwaliteit die hoort’ verwacht, maar ‘kwaliteit die moet’ ontvangt; de NS wil een degelijke trein, AnsaldoBreda levert een trein die alleen geschikt is voor hoge snelheden bij gunstig weer7)Conijn, F. (2015, 18 mei). Maurizio Manfellotto kiest liever voor de aanval.. In de maanden mei en juni van 2015 zullen alle betrokkenen gehoord worden en zal besloten worden wie voor welke fouten verantwoordelijk was.

De gerenommeerde projectmanagementmethodes PMC en PRINCE® proberen het elke nieuweling duidelijk te maken: let door het hele project heen op de kwaliteitscriteria van het projectproduct. Wat mij betreft mogen ze daar zelfs de kaft van het boek mee vullen. We hebben kunnen zien dat het regelmatig testen van de prototypes veel fouten bij de lancering voorkomt. Onvoorziene risico’s kunnen dan in de kiem worden gesmoord. Voor de veranderingen, die nodig blijken op basis van de testresultaten, moet wel voldoende geld beschikbaar zijn. Naarmate het project vordert, wordt het toevoegen van kwaliteit aan het projectproduct namelijk steeds duurder. Zoals Steve Jobs eens zei: “Sometimes when you innovate, you make mistakes. It’s best to admit them quickly and get on with improving your other innovations” 8)Jobs, S. (z.d.). Admit mistakes.. Wat mij aansprak vanuit de PMC-methode was de blik op het projectteam. Deze mensen/instanties spelen een enorme rol in de kwaliteit van het projectresultaat.

Verder verdiepen?

 1. Bos, J., Harting, E. & Hesselink, M. (2010), PMC Compact. Schiedam: Scriptum
 2. Onna, M. van & Koning, A. (1997), De kleine Prince 2 (6de herziene druk). Den Haag: Sdu Uitgevers
 3. Solar Magazine. (2015, 7 mei). Zonnefietspad SolaRoad levert in eerste half jaar meer energie op dan verwacht. Geraadpleegd op 20 mei 2015, van www.solarmagazine.nl/nieuws-zonne-energie/i3520/zonnefietspad-solaroad-levert-in-eerste-half-jaar-meer-energie-op-dan-verwacht
 4. SolaRoad (2014). Ontwikkeltraject. Geraadpleegd op 20 mei 2015, van www.solaroad.nl/ontwikkelingstraject
 5. SolaRoad (2014). De mensen. Geraadpleegd op 20 mei 2015, van www.solaroad.nl/de-mensen
 6. Bots, P. (2014, 1 december). Al in 2006 twijfels over Fyra. Geraadpleegd op 19 mei 2015, van www.gelderlander.nl/algemeen/binnenland/al-in-2006-twijfels-over-fyra-1.4651164
 7. Conijn, F. (2015, 18 mei). Maurizio Manfellotto kiest liever voor de aanval. Geraadpleegd op 21 mei 2015, van www.fd.nl/economie-politiek/1104345/maurizio-manfellotto-kiest-liever-voor-de-aanval
 8. Jobs, S. (z.d.). Admit mistakes. Geraadpleegd op 21 mei 2015, van www.brainyquote.com/quotes/quotes/s/stevejobs129844.html

References   [ + ]

1. Bos, J., Harting, E. & Hesselink, M. (2010), PMC Compact. Schiedam: Scriptum
2. Bos, J., Harting, E. & Hesselink, M. (2010), PMC Compact. (h. 10
3. Solar Magazine. (2015, 7 mei). Zonnefietspad SolaRoad levert in eerste half jaar meer energie op dan verwacht.
4. SolaRoad. (2015). Ontwikkelingstraject.
5. SolaRoad (2014). De mensen.
6. Bots, P. (2014, 1 december). Al in 2006 twijfels over Fyra
7. Conijn, F. (2015, 18 mei). Maurizio Manfellotto kiest liever voor de aanval.
8. Jobs, S. (z.d.). Admit mistakes.